Chúng ta phải làm gì để “TRẢ NỢ BỐN PHỦ” ?

Vậy thì trả nợ chư Thánh thế nào cho Phải ? Là phải biết tu Đạo và làm việc chân chính …

Trả Nợ Bốn Phủ. Chúng ta phải làm gì để trả nợ bốn Phủ?

Hiện nay với từ Trả nợ bốn Phủ , người ta lại biến chư Thánh như những kẻ gian hồ đòi nợ vậy . Nào là không trả Mã sẽ bị cái này cái kia , nào là thiếu mã này mã nọ khi Thầy làm Lễ .

Làm như chư Thánh xuống Trần gian này độ dân rồi để đòi phải dâng Mã cho các Ngài vậy . Nào là không Trình Đồng , không Hầu Hạ , không trả Mã sẽ bị bắt chết . Đúng là như xã hội đen , không trả là ta cho biết tay.

Những người này họ có thật sự tin tưởng chư Thánh không? Và cách họ bài người ta như vậy có phải là trả nợ bốn Phủ không?

Làm như vậy chỉ có làm cho người ta xem thường chư Thánh, họ có thể hủy bán các Ngài là Tà Ma . Vậy thì trả nợ chư Thánh thế nào cho Phải ?

Thánh, họ có thể hủy bán các Ngài là Tà Ma . Vậy thì trả nợ chư Thánh thế nào cho Phải ? Là phải biết tu Đạo và làm việc chân chính , không dối lừa và phải nguyện thành một người Tài Trí mà đưa đường dẫn lối , như một người con trong một gia đình gia giáo , thì phải làm cho Cha Mẹ hảnh diện, người đời khen ngợi cái gia đình mình .

Đó là cách trả nợ , chứ không phải là trả vài đàn Mã là xong .
Mã là để người ta nhận biết một lễ Đàng đó là gì , nó không thể thiếu , nhưng đừng có vì thế mà bài vẻ đủ điều , chẳng những vậy còn lôi kéo đệ tử người khác, xúi họ đi trái Đạo là bỏ Thầy theo Mình , cho là Thầy họ thiếu mã này mã kia .

Đạo loạn cũng từ chỗ này là dành nhau ăn thịt đệ tử, hỏi sao người ta không tan nhà nát cửa , mà đệ tử cũng là do mê mụi mà tin theo. Nên khi họa đến thì không biết phải quay đầu thế nào và đâm ra bất tin hủy bán .

Hôm nay Tôi xin nói vài ý , Nếu nói hết chắc sẽ không ai đọc . Xin mọi người góp ý thêm qua comment. Thành thật cám ơn

Tác giả Huỳnh Khải