Thế nào là lỗi Đồng ? Thế nào là hỗn Đồng ?

Là một người làm Đồng phải luôn nhớ câu: Kính Phật trọng Tăng , kính Thánh trọng Đồng.

Lỗi Đồng
Là một tân Đồng hay một Thanh Đồng, khi Hầu Thánh không thực hành đúng đường Đạo, như truyền phán những lời vượt quá sự cho Phép, tuy chư Thánh có những lời răn dành cho những người tạo quá nhiều điều ác, để họ thấy mà quay đầu hướng thiện, nhưng không phải lấy lời hù dọa mà làm cho người ta phải lo sợ, đau khổ.
Khi Hầu Thánh phải giữ phép tắc, không vượt quá sự cho phép. Như một tân đồng chỉ lập đàn tứ phủ, mà lại Hầu nhà Trần khi chưa có Lễ Trình. Khi Hầu Thánh lại múa mai hành Động không khác gì nhãy Vũ Trường, hút hít ma túy, cờ bạc thô kệch, thiếu hiểu biết thì là lỗi Đông.

Hỗn Đồng là một người làm Đồng phải luôn nhớ câu: (Kính Phật trọng Tăng , kính Thánh trọng Đồng).
Người hỗn Đồng là luôn muốn qua mặt thầy mình, xem thường Thầy mình, làm gì cũng tự quyết. Khi Hậu tạ lại không thỉnh mời thầy Hầu dẫn, cứ xem Thầy mình không ra gì tự tung tự tác. Với Đông Anh Đồng Chị thì dù một người có nhiều khả năng hơn người, cũng không tỏ ra ta đây cao quý mà xem thường Đông Anh Đồng Chị. Đó là hỗn Đồng.

Còn hôm nay nghe Câu hỏi làm tân Đồng mà quan hệ trước hôn Nhân: Nếu ngày xưa thì hoàn toàn cấm, nhưng hiện nay, nó không vi phạm luật Pháp, nên nói về Đạo thì có thể nói là không nên, chứ không ai cho đó là Lỗi Đồng cả.

Tác giả Huỳnh Khải
Thảo luận tại cộng đồng Căn Đồng SỐ Lính Việt Nam