VĂN KHẤN LỄ TẢO MỘ đầu năm

VĂN KHẤN LỄ TẢO MỘ (lễ đầu năm)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Kính lạy:

– Ngài Kim Niên Đương Cai Thái tuế Ngụy Vương Hành khiển, Mộc Tinh Hành Binh Chi Thần, Tiêu Tào Phán Quan.

– Ngài Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương

– Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần

– Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần.

Tiền Chu Tước, hậu Huyền Vũ, tả Thanh Long, hữu Bạch Hổ cùng liệt vị tôn thần cai quản ở trong xứ này.

Kính lạy hương linh Cụ: ………………………………………………………………………………………………..

Hôm nay là ngày ……………, nhằm tiết xuân sang năm mới.

Chúng con là : ……………………..…………………………………………….………

Sắm sanh phẩm vật, hương hoa phù tửu lễ nghi trình cáo tôn thần, thăm nom tiên tổ.

Chúng con là: ……………………………..………………………………………………..

Gia chung có phần mộ của gia tiên tại đây, nhân tiết xuân thiên, con cháu đến thăm báo đáp ân thâm, tỏ lòng hiếu kính. Cúi xin tôn thần, phù doãn hứa, âm dương cách trở, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo !