Văn khấn đi lễ

VĂN KHẤN ĐI LỄ CHÙA
Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)
Con tấu lậy chín phương trời mười phương chư Phật Chư Phật Mười Phương.
Con Lậy “Đọc Tên Vị Chính Cung Mình đang lễ”
Hôm Nay là ngày … con tên là … đến đây bái yết cửa nhà Ngài xin Ngài chứng tâm lòng thành cho con.
Con là con cháu họ … nay mang miệng đến tâu mang đầu đến bái lễ cùng với gia tiên 4 bên 4 họ … (đọc tên họ ra) và các hương linh có có duyên tu tập cùng gia chung nhà chúng con.
Với lòng thành kính, con xin dâng hương tỏ bầy mong Ngài chứng tâm cho các hương linh có cơ duyên đến đây bãi yết cùng con. Dù là duyên hay nghiệp, con xin Ngài đề tâm xếp nếp cho các hương linh được tu học đạo pháp, con cầu mong cho họ được giác ngộ và được tái sinh về nơi cảnh lành cảnh tốt.
Về việc trần gian con xin Ngài đề tâm xếp nếp cho gia chung nhà chúng con được tu đúng đường đúng lối đúng đạo, sai xin kéo chúng con lại để con tu cho đúng để được vung trong quả phúc. Con xin Ngài hãy phù trì che độ cho gia chung nhà con được vạn sự bình an, nước chảy một giòng thuyền xuôi một bến….
Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)


VĂN KHẤN ĐI LỄ ĐỀN
Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)
Con tấu lậy chín phương trời mười phương chư Phật Chư Phật Mười Phương.
Con Lậy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Con Lậy Quan Nam Tào, Quan Bắc Đẩu.
Con Lậy Tam Tòa Thánh Mẫu Tứ Phủ Vạn Linh
Con Lậy Ngũ Vị Tôn Quan
Con Lậy Tứ Phủ Chầu Bà
Con Lậy tứ Phủ Thánh Hoàng
Con Lậy Tứ Phủ Thánh Cô
Con Lậy Tứ Phủ Thánh Cậu
Con Lậy Các Bóng các giá.
Con Lậy “Đọc Tên Vị Chính Cung Mình đang lễ”
Hôm Nay là ngày … con tên là … đến đây bái yết cửa nhà Ngài xin Ngài chứng tâm lòng thành cho con.
Con là con cháu họ … nay mang miệng đến tâu mang đầu đến bái lễ cùng với gia tiên 2 bên 4 họ … (đọc tên họ ra) và các hương linh dù là duyên hay là nghiệp với gia chung nhà chúng thì con cũng mong các Ngài đề tâm sếp nếp cho chúng con.
Với lòng thành kính, con xin dãi tấm lòng thành kính mong các Ngài chứng tâm cho các hương linh có cơ duyên đến đây bái yết cùng con, con xin Ngài đề tâm xếp nếp cho các hương linh được tu học đạo pháp, con cầu mong cho họ được giác ngộ, được siêu sinh tịnh độ nơi Cửu Tuyền. Con cầu mong các hương linh có được tái sinh tốt đẹp.
Về việc trần gian con xin Ngài đề tâm xếp nếp cho gia chung nhà chúng con được tu đúng đường đúng lối đúng đạo, sai xin kéo chúng con lại để con tu cho đúng để được vuông tròng quả phúc. Con xin Ngài hãy phù trì che độ cho gia chung nhà con được vạn sự bình an, nước chảy một giòng thuyền xuôi một bến….
Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)