Khi Nào Bỏ Thầy Mà không Có Lỗi ?

Khi nào bỏ thầy mà không có LỖI với thầy và bản thân mình !
Càng không có lỗi với Phật Thánh !

Đó là khi thầy dẫn các con đi sai Đạo buôn Thần bán Thánh mượn Đạo tạo Đời , không đi đúng Đạo , bắt các chúng đệ tải lễ bái hầu hạ tốn kém cầu lợi cho bản thân của Thầy , , các khóa lễ không phù hợp với Đạo, như soi bói dọa nạt không lễ thì bất an , lễ thì tốn kém bầy vẽ để chuộc lợi , thầy không có trách nhiệm , làm sai Đạo không có phép tắc chỉ dọa lễ … V v hoặc mắc vào các tệ nạn xã hội chộm cắp, nghiện ngập xa đọa ăn chơi…, nói lời ác khẩu hại người v v..

Nếu các chúng đệ tải thấy thầy có những hiện tượng đó mà vẫn theo, thì thầy khảng định các con đang đi sai đạo đang cùng thầy đi vào ác đạo , các con sẽ có lỗi với Đạo Mẫu mà các con đang theo và có lỗi với chính bản thân mình và đang hộ trì cho Ma Đao và tạo nghiệp thêm cho thầy ! Bị thầy lừa gạt mà vẫn nhất tâm theo , thì đó là kẻ u mê nặng nghệp !
Sự nhất tâm này của các Đệ Tải sẽ là vô nghĩa và người đời sẽ cười chê một đời tu Đạo lầm mê do sự nhất tâm ngu mội này !

Thầy mà có Những hành vi đê tiện không đúng đạo lừa đời lừa con nhang phải được Lên án loại ra khỏi xã hội cho Đạo trong sạch không phải cậu Lệ nhất tâm theo thầy!

Đạo Mẫu tốt Lên hay không là do ý thức của thầy và trò !

Còn người thầy mà dẫn các con đi đúng trên con đường chính pháp chính đạo thì câu :
“Nhất Tự Vi Sư Bán Tự Vi Sư ” mới đúng nghĩa !

Thông bạch nội bộ : Huyền Tích

Đăng lại cho bản hội đọc