BÀI CẦU NGUYỆN MONG ƯỚC NHANH CHÓNG THÀNH TỰU

Emaho:Tuyệt vời thay

Trên đài của đóa hoa sen mọc giữa hồ,

Viên thành Phật quả đủ năm thân trí tuệ ,

Tự tánh quảng đại Liên Hoa Phụ Mẫu Tôn,

Cùng các không Hành nhiều như mây ví nhiều,

Xin ban ân phước nguyện ước nhanh thành tựu.

 Làm các việc ác, quả báo chín khó lường,

Bệnh tật, chiến loạn, nạn đói, thi nhau khởi,

Nhớ Thánh dung Ngài các nạn đều tiêu trừ,

Chí thành đảnh lễ dưới chân Đấng Ôgien,

Xin ban an phước nguyện ước nhanh thành tựu.

Tín tâm, trì giới, bố thí, vui việc lành,

Nghe kinh hiểu ý, biết sanh lòng hổ thẹn,

Trí tuệ viên mãn, là bảy công đức bầu,

Tự nhiên dung nhập vào trong tâm chúng sanh,

An ủi cho họ hạnh phúc tại thế gian

Xin ban ân phước nguyện ước nhanh thành tưu.