Đếm ngược giờ G đến đàn lễ VU LAN Báo Hiếu 2019

Tháng 7 lại đến để lại trong mỗi chúng ta một nỗi niềm cho vấn đề ” ÂM DƯƠNG GIỚI”, cũng như mọi năm Tâm Linh Đại Việt tổ chức Đại Lễ VU LAN BÁO HIẾU Phả Độ Gia Tiên vào ngày 11/07/2019 âm lịch.

Có hơn 100 chai thuốc pháp trong đàn lễ được làm từ nhụy hoa saffron, có thể nói nhụy hoa saffron là thứ tinh túy của trời đất được đọng lại trong nhụy hoa … hội tụ đủ khí, nước, đất … để tạo ra được nhụy hoa safron. BTC Tâm Linh Đại Việt chọn saffron kết hợp với nước suối để tạo ra thứ nước pháp cúng dường cho bề trên trong đàn lễ cầu mong vạn sự hanh thông và sau đàn lễ mới các Tín đạo nhận về coi đó như sự gia trì bảo hộ của bề trên giành cho bản thân tiếp tục hành trình tu tập.

Saffron làm thuốc pháp dâng cúng dường chư Phật Tiên Thánh

Bông hồng cài áo ngày lễ Vu Lan sẽ được phát cho các Tín đạo đã về dự đàn lễ
+ Ai còn me chọn hoa hồng
+ Ai mất mẹ chọn hoa trắng

Năm nay ngoài các ngạch lễ như: Phá Ngục, Giải oan cắt kết, Mông Sơn… Ban tổ chức có thêm 1 nghi lễ Cúng dàng Hỏa tịnh có thể tiêu trừ nghiệp chướng

Thông tin nhận sơ BTC tiếp tục nhận đến ngày 08/8/2019 (08/07/2019 âm lịch), mọi chi tiết chương trình xem tại đây

11/7 vào chủ nhật tới chúng ta sẽ lập đàn cầu siêu, mọi ng chú ý:


Dâng hương báo cáo với các quan thần linh tại đất và thỉnh mời các chư vị Chân linh gia tiên và các vị hương linh có cơ duyên tu tập dù trái duyên hay nghịch duyên xin đc thỉnh mời đến Chùa Bụt Mọc 107 hồ Văn Chương để dự lễ cầu siêu hồi hướng cho các chân linh.
Hen gặp mọi ng vào: 10/7 âm lịch sắp lễ 11/7 âm lịch lập đàn

Hẹn gặp lại các bạn tại Đại Lễ VU LAN BÁO HIẾU Phả Độ Gia Tiên 11/07/2019 âm lịch.


Sau đàn lễ Đại Lễ VU LAN BÁO HIẾU Phả Độ Gia Tiên 11/07/2019 âm lịch đến 26/7/2019 âm lịch chúng ta đón Đại Sư Khen Rinpoche Kuenga Dorji làm lễ cầu QUỐC THÁI DÂN AN và ban Quán Đảnh Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cầu mong sự bình an đến với mọi người.

Mọi chi tiết chương trình xem tại đây

Thông báo từ Tâm Linh Đại ViệtBÀI CẦU NGUYỆN MONG ƯỚC NHANH CHÓNG THÀNH TỰU

Emaho:Tuyệt vời thay
Trên đài của đóa hoa sen mọc giữa hồ,
Viên thành Phật quả đủ năm thân trí tuệ ,
Tự tánh quảng đại Liên Hoa Phụ Mẫu Tôn,
Cùng các không Hành nhiều như mây ví nhiều,
Xin ban ân phước nguyện ước nhanh thành tựu.
 
 Làm các việc ác, quả báo chín khó lường,
Bệnh tật, chiến loạn, nạn đói, thi nhau khởi,
Nhớ Thánh dung Ngài các nạn đều tiêu trừ,
Chí thành đảnh lễ dưới chân Đấng Ôgien,
Xin ban an phước nguyện ước nhanh thành tựu.
 
Tín tâm, trì giới, bố thí, vui việc lành,
Nghe kinh hiểu ý, biết sanh lòng hổ thẹn,
Trí tuệ viên mãn, là bảy công đức bầu,
Tự nhiên dung nhập vào trong tâm chúng sanh,
An ủi cho họ hạnh phúc tại thế gian
Xin ban ân phước nguyện ước nhanh thành tưu.

VĂN KHẤN ĐI LỄ CHÙA NGÀY VU LAN

Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 
Con tấu lậy chín phương trời mười phương chư Phật Chư Phật Mười Phương.
Con Lậy “Đọc Tên Vị Chính Cung Mình đang lễ”
Hôm Nay là ngày … con tên là … đến đây bái yết cửa nhà Ngài, cùng
Tâm Linh Đại Việt lập đàn VU LAN BÁO HIẾU 2019 xin Ngài chứng tâm lòng thành cho con.
Con là con cháu họ … nay mang miệng đến tâu mang đầu đến bái lễ cùng với gia tiên 4 bên 4 họ … (đọc tên họ ra) và các hương linh có có duyên tu tập cùng gia chung nhà chúng con dù là nhân duyên hay nghiệp duyên còn đều mong được hồi hướng công đức tới các hương linh.
Với lòng thành kính, con xin dâng hương tỏ bầy mong Ngài chứng tâm cho các hương linh có cơ duyên đến đây bãi yết cùng con, con xin Ngài đề tâm xếp nếp ho các hương linh được tu học đạo pháp, con cầu mong cho họ được giác ngộ và được tái sinh về nơi tốt đẹp.
Về việc trần gian con xin Ngài đề tâm xếp nếp cho gia chung nhà chúng con được tu đúng đường đúng lối đúng đạo, sai xin kéo chúng con lại để con tu cho đúng. Con xin Ngài hãy phù trì che độ cho gia chung nhà con được vạn sự bình an, nước chảy một giòng thuyền xuôi một bến….
Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

VĂN KHẤN ĐI LỄ ĐỀN NGÀY VU LAN

Con Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 
Con tấu lậy chín phương trời mười phương chư Phật Chư Phật Mười Phương.
Con Lậy Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế.
Con Lậy Quan Nam Tào, Quan Bắc Đẩu.
Con Lầy Tam Tòa Thánh Mẫu Tứ Phủ Vạn Linh 
Con Lậy Các Bóng các giá.
Con Lậy “Đọc Tên Vị Chính Cung Mình đang lễ”
Hôm Nay là ngày … con tên là … đến đây bái yết cửa nhà Ngài xin Ngài
CÙNG TÂM LINH ĐẠI VIỆT LẬP ĐÀN VU LAN BÁO HIẾU 2019 XIN NGÀI CHỨNG TÂM LÒNG THÀNH CHO CON.
Con là con cháu họ … nay mang miệng đến tâu mang đầu đến bái lễ cùng với gia tiên 2 bên 4 họ …
(ĐỌC TÊN HỌ RA) VÀ CÁC HƯƠNG LINH CÓ CÓ DUYÊN TU TẬP CÙNG GIA CHUNG NHÀ CHÚNG CON DÙ LÀ NHÂN DUYÊN HAY NGHIỆP DUYÊN CÒN ĐỀU MONG ĐƯỢC HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC TỚI CÁC HƯƠNG LINH.
Với lòng thành kính, con xin dâng hương tỏ bầy mong Ngài chứng tâm cho các hương linh có cơ duyên đến đây bãi yết cùng con, con xin Ngài đề tâm xếp nếp ho các hương linh được tu học đạo pháp, con cầu mong cho họ được giác ngộ và được tái sinh về nơi tốt đẹp.
Về việc trần gian con xin Ngài đề tâm xếp nếp cho gia chung nhà chúng con được tu đúng đường đúng lối đúng đạo, sai xin kéo chúng con lại để con tu cho đúng. Con xin Ngài hãy phù trì che độ cho gia chung nhà con được vạn sự bình an, nước chảy một giòng thuyền xuôi một bến….
Con Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)